Åpent Brev til president Putin med ønske om fred i Ukraina!

Brevet er skrevet i forbindelse World Wide Rally for Freedom i september 2022 der et av prinsippene er fred.

Kopi: President i Ukraina, president i USA, Nato og ledere i EU og Kina

Kjære Putin

Du ga ordre om den militære aksjonen i Ukraina i februar, og siden den gangen skal 10 millioner ukrainere ha blitt flyktninger og mange tusen har dødd. I Europa har prisene på gass, elektrisitet og kunstgjødsel steget, og det er krise mange steder.

Vi betaler alle prisen for invasjonen, ukrainerne framfor alt – men selv befolkningen i Russland lider og oss andre, så vi spør deg med det samme:

Kunne du tenke deg å gå til forhandlingsbordet med det mål å få til en fredsavtale?

Selvsagt er ikke de militære i Ukraina og lederne i Vesten bare snille folk, vi er klar over det. Nato har hatt sine kriger som den fæle i Libya i 2011, og det virker å være godt dokumentert at soldater og etterretningsagenter fra Vesten har vært på plass i Ukraina i alle fall siden 2014.

Før du eventuelt svarer nei på vår forespørsel eller før du gir Ukraina eller landets vestlige støttespillere skylden for at dere russere så dere nødt til å invadere, erkjenner du ikke potensiale av en slik fredsgjerning? Det å ta initiativ til forhandlinger midt i en blodig konflikt, vitner om storhet og evne til å se innbyggernes behov. Og det vi aller meste trenger nå, uten tvil, er fred i Europa.

Det virker å være klart at ditt land har alliert seg med Kina, og Kina ser på mulighetene for å stramme opp Taiwan. En krig et sted fører ikke sjeldent til en krig et annet sted – som en brann sprer seg i tørt gress.

Men det beste, vi understreker det igjen, spesielt sett fra oss vanlige borgere, er at freden blir satt høyest, også av dere ledere.

Siden du har et godt forhold til kirken i ditt land, nevner vi også at Bibelen omtaler fredsfyrsten og i Matteus 5,9 står det: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Vi ber deg derfor om å ta initiativ til først en våpenhvile og deretter en fredskonferanse – der alt som er relevant kommer på bordet.

Det er vi sikre på at Europa og verden ellers vil ha godt av.

Sven Inge

Med vennlig hilsen Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon,

Østlandet, Norge

16. september 2022

(Vi er et femtitalls nordmenn som har jobbet med å belyse covid-19 og dets virkninger siden 2021, nå ser vi fokus rettes mot striden i Ukraina)

17 invitasjon 3

English (translated by computer)

Open letter

President Putin of Russia
Copy: President of Ukraine, president of the United States, Nato and leaders of the European Union and China
The letter was written in connection with the World Wide Rally for Freedom in september 2022 in which one of the principles is peace.

Dear Putin

You ordered the military action in Ukraine in February, and since then 10 million Ukrainians have become refugees and many thousands have died. In Europe, prices for gas, electricity and fertilizers have risen, and there is a crisis in many places.
We are all paying the price for the invasion, the Ukrainians above all – but even the people of Russia are suffering and the rest of us, so we ask you right away:
Would you like to go to the negotiating table with the goal of reaching a peace agreement?
Of course, the military of Ukraine and the leaders of the West are not just kind people, we are aware of that. Nato has had its wars like the terrible one in Libya in 2011, and it seems to be well documented that soldiers and intelligence agents from the West have been in place in Ukraine at least since 2014.
Before you possibly answer No to our request or before you blame Ukraine or its Western backers for your Russians having to invade, do you not recognize the potential of such an act of peace? Taking the initiative to negotiate in the midst of a bloody conflict testifies to greatness and ability to see the needs of citizens. And what we most need now, without a doubt, is peace in Europe.
It seems to be clear that your country has allied itself with China, and China is looking at opportunities to tighten up Taiwan. A war in one place often leads to a war in another – as a fire spreads in dry grass.
But the best thing, we emphasize it again, especially from the point of view of us ordinary citizens, is that peace is put Highest, also by You leaders.
Since you have a good relationship with the church in your country, we also mention that the Bible refers to the Prince of Peace and in Matthew 5:9 it says: «Blessed are those who make peace, for they will be called Children of God.»
We therefore ask you to initiate first a ceasefire and then a peace conference – where everything relevant is put on the table.
We are sure that Europe and the world will benefit.
Sincerely, people’s Corona Commission and Solidaritet 21, Eastern Norway, Norway 16.9.2022
(We are about fifty Norwegians who have been working to shed light on covid-19 and its effects since 2021, now we see the focus directed towards the dispute in Ukraine)

invit 17. sept nordic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: